HET KANTOOR

Het advocatenkantoor ‘Decramer & Partners’ is ontstaan in 1973 toen Marc Decramer, geboren en getogen Wervikaan, zich als advocaat vestigde in zijn geboortestad. Hij leidde sindsdien geregeld advocaten-stagiairs op in het beroep, waaruit later verdere samenwerking is tot stand gekomen.

Het kantoor is een ‘all round’ kantoor dat alle rechtsmateries behandelt en hierin een gedegen ervaring heeft opgebouwd. Dit brengt met zich mee dat men in staat is om onmiddellijk de kern van de problemen van welke aard ook te analyseren, en hieraan een oplossing te bieden. Steeds wordt in eerste instantie gezocht naar een minnelijke oplossing met de bedoeling voor de cliënt tijd- en geldrovende procedures te voorkomen. Indien dit niet slaagt, staan de advocaten van het kantoor ten dienste in alle procedures voor alle rechtsmachten. Indien nodig werkt het kantoor samen met gespecialiseerde kantoren in bijzondere materies.

Een niet te onderschatten voordeel van het kantoor is, dat het doorheen de jaren zijn weg heeft gevonden zowel voor alle Nederlandstalige als Franstalige rechtsmachten van het land.

Flexibiliteit, maar ook een hoge graad van dienstbaarheid liggen steeds aan de werkwijze van het kantoor ten grondslag. Een grote meerwaarde is dat de advocaten van het kantoor steeds zelf hun dossiers voor de rechtbanken gaan verdedigen, waar en hoe ver die in ons land ook mogen gesitueerd zijn.

Het “Advocatenkantoor Decramer & Partners” is op heden samengesteld uit de advocaten Marc Decramer, Marlies Demeersseman en Tim Vanden Broele. Mathieu Verbeke staat in voor het onthaal, de communicatie, het administratief en boekhoudkundig werk.

RECHTSMATERIES

Icon

Familie- & Personenrecht

geschillen inzake echtelijke & relationele moeilijkheden; adopties; jeugdrecht; afstammingsrecht; bewindvoeringen over onbekwame personen;

Icon

Strafrecht

voorlopige hechtenis; politie- rechtbank; correctionele rechtbank; hof van assisen;

Icon

Erfrecht & Huwelijksgoederenrecht

betwistingen in zake vereffening-verdeling;

Icon

Verkeersrecht

alle betwistingen inzake de verkeersreglementeringen;

Icon

Aansprakelijkheidsrecht

betwistingen in zake burgerlijke aansprakelijkheid en schade-regelingrecht na onrechtmatige daad of verkeersongevallen;

Icon

Contractenrecht

advies en redactie van allerhande contracten; betwistingen in zake huurrecht (woninghuur, handelshuur, landpacht); aannemingovereenkomsten in het algemeen en bouwrecht in het bijzonder; handelscontracten en betwistingen in zake handelsrecht; inning van facturen en rekeningen;

Ereloon & kosten

Een advocaat ontvangt voor de opdrachten enerzijds een ereloon voor het gepresteerde werk, en anderzijds een vergoeding voor de gemaakte kosten (aanleg van het dossier, telecommunicatie, administratie, briefwisselingkosten, verplaatsingskosten).

Het ereloon kan op verscheidene wijzen worden begroot. De meest voor de hand liggende is volgens de geleverde prestaties en het bereikte resultaat: hierbij wordt een bedrag bepaald in functie van de waarde van de zaak, de belangrijkheid, de hoogdringendheid, het bekomen resultaat, de moeilijkheidsgraad, eventueel de geringere financiële draagkracht van de cliënt.

Dienaangaande worden steeds duidelijke afspraken gemaakt.

Wanneer de advocaat even wel van meet af aan vaststelt dat het inkomen van de cliënt een bepaalde wettelijk geregelde grens niet overschrijdt en de cliënt aldus recht heeft op kosteloze bijstand van zijn advocaat, doet hij het nodige om het dossier te laten goedkeuren door het Bureau voor Juridische Bijstand in het kader van de zo genaamde tweedelijnsbijstand, waarbij de advocaat dan later voor zijn prestaties een vergoeding ontvangt vanwege het Ministerie van Justitie.

DE ADVOCATEN

 • humaniora: Latijns-Grieks aan het Sint-Aloysiuscollege van Menen.
 • diploma van licentiaat in de rechten met onderscheiding aan de KUleuven in 1973.
 • diploma van baccalaureus in de wijsbegeerte aan de KUleuven in 1972.
 • advocaat aan de balie van Ieper sinds 1973.
 • stafhouder van de balie van Ieper van 1988 tot 1990.
 • ere-plaatsvervangend rechter in de afdeling Rechtbank van Eerste Aanleg van Ieper.
 • Marc Decramer Advocaat

 • humaniora: Latijn-Moderne talen aan het Sint-Vincentiuscollege van Ieper.
 • diploma van master in de rechten met onderscheiding aan de U-Gent in 2010.
 • advocate aan de balie van Ieper sinds 2010.
 • kantoor in Ieper-Brielen, maar vast medewerkster.
 • Marlies Demeersseman Advocate

 • humaniora: Latijn en Economie-Wiskunde Sint-Jozefscollege van Wervik.
 • diploma van master in de rechten aan de KUleuven in 2015.
 • advocaat aan de balie van Ieper sinds 2015.
 • Tim Vanden Broele Advocaat